You are here

EU-Washington Forum 2008 was mentioned in Gazeta Wyborcza:

Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski addressed the EUISS's Washington Forum last week, in Washington DC. Polish daily Gazeta Wyborcza reports on the event. Gazeta Wyborcza